Odpłatność – Żywienie

Zarządzenie nr 1 Ż/2017
Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy
w Rybniku
z dnia 01 września 2017 roku
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
Na podstawie:
art. 106 pkt. 3 Prawo oświatowe dot. warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokośd opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu w kwocie 6,00 zł, która składa się z następujących elementów:
a) śniadanie – 1,50 zł,
b) obiad – 3,00 zł,
c) podwieczorek – 1,50 zł.
§ 2.
1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli w stołówce Przedszkola w kwocie 3,00 zł.
2. Wartośd posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.
§ 4.
1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez pracowników administracji i obsługi w stołówce Przedszkola w kwocie 3,00 zł.
2. Wartośd posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków. Od ustalonej kwoty nalicza się 8% podatku VAT.
§ 5.
Dyrektor zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.
§ 6.
Traci moc zarządzenie z dnia 15 lutego 2017r.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku