Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne w przedszkolu

W naszym przedszkolu realizujemy program własny pt. Ziemia rybnicka – moja mała ojczyzna

CEL PROGRAMU:

Poznanie oraz wdrażanie do szacunku i miłości dla swojego miasta i kraju.

Cele ogólne:

– Poznanie historii  Rybnika i Polski.

– Poznanie położenia  Rybnika na mapie Polski.

– Poznanie ciekawych osób i miejsc w Rybniku.

– Wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje.

– Wspieranie rozwoju społecznego dzieci przez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.

– poznanie sławnych ludzi zasłużonych dla miasta.

– poznanie tradycji świątecznych, ludowych, przedszkolnych / Urodziny przedszkola związane z obchodami dnia patrona Jana Brzechwy/.

– dbanie  o środowisko i przyrodę w mieście

Cela szczegółowe:

Dziecko:

– zna położenie Polski,  Rybnika, śląska na mapie,

– wzbogaca swoją wiedzę na temat historii miasta oraz kraju,

– wie, jaką postawę należy przejąć podczas słuchania bądź śpiewania Hymnu Narodowego,

– Zna barwy narodowe, wie jak wygląda godło państwowe,

– zna herb Rybnika,

– poznaje utwory literackie, kulturę, historię miasta,

– zna pojęcie „legenda”,

– poznaje legendy polskie oraz związane ze swoim miastem,

– poznaje okolicę przedszkola i miejsca zamieszkania,

– uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej (muzeum, biblioteka, poczta, straż pożarna itp.),

– spotyka się z zaproszonymi gośćmi i okazuje im szacunek,

– dzieli się zdobytą wiedzą poprzez prace plastyczne,

– zna śląskie  stroje ludowe.

Ewaluacja:

Ewaluacja jest badaniem efektów, jakie przyniesie realizowany program. Pozwala na bieżącą ocenę, czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Jest procesem trudnym, wymagającym czasu i odpowiednich narzędzi.
Do ewaluacji opracowanego programu wykorzystane zostaną swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące prowadzonych zajęć, wycieczek i spacerów oraz ich aktywność podczas zajęć dotyczących tematyki regionalnej. Nie mniej ważne będą informacje zwrotne od rodziców, którzy będą mieli możliwość wyrażenia opinii o realizowanym programie.
Tworzone albumy z fotografiami naszego miasta z pewnością zachęcą rodziców do wspólnych z dzieckiem spacerów po mieście i szukania ciekawych i pięknych miejsc w naszej „małej ojczyźnie.”

 

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE „ PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW

Regulamin konkursu:
  1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
  2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Przedszkole młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 spośród 7 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

Zadania konkursu „Przedszkole młodych patriotów”:

  1. Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. „Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, nagrań, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole młodych patriotów”, który w okresie od 15.03.2018 r. do 15.06.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).