Projekt RPO 11.1.2 „Przedszkole równych szans”

Zapytanie ofertowe ( usługi edukacyjnej)

W związku z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika i naszą placówkę Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy                    w Rybniku, planowane jest  zlecenie usług w zakresie następujących zajęć:

  1. rytmika w wymiarze 50 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
  1. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy ul. Krzyżowa 12 44-200 Rybnik

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o przedstawienie oferty cenowej, na którą składa się jedno  z wymienionych wyżej zajęć o następującej treści:

 Zajęcia z rytmiki w wymiarze 50 godzin w okresie od 20.10.2016r. do 31.10.2017r.,  dla 10 dzieci  z opinią PPP o potrzebie wczesnego wspomagania.

  1. Wykonawca posiadający powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym zostaje wyłączony z postępowania.
  2. Wykonawca przedstawia ofertę tylko na jedną z wybranych wyżej usług edukacyjnych.
  3. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunków/faktur.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe;

– informacje dotycząca propozycji programu zajęć;

cenę za godzinę zajęć;

– informację dotyczącą liczby godzin możliwych do zrealizowania w okresie od 20.10.2016r. do 31.10.2017r.

– kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenie wybranych zajęć.

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: przedszkole_17_rybnik@op.pl  do dnia 25 października 2016 r.

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta.

  1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników zajęć, zmiany liczby godzin.

Dodatkowych informacji udziela mgr Teresa Kubiesa  pod numerem telefonu 324227105 oraz adresem email: przedszkole_17_rybnik@op.pl .


Zapytanie ofertowe
( usługi edukacyjnej)
W związku z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika i naszą placówkę Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku, planowane jest zlecenie usług w zakresie następujących zajęć:
1. dogoterapia w wymiarze 50 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
2. rytmika w wymiarze 50 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
3. hipoterapia w wymiarze 100 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
4. logopedia w wymiarze 250 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
5. gimnastyka korekcyjna w wymiarze 15 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
6. rehabilitacja ruchowa w wymiarze 15 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
7. integracja sensoryczna w wymiarze 25 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
8. terapia warsztatowa w ramach jednej grupy samopomocowej w wymiarze 20 godzin dla 10 dzieci i rodziców w ramach projektu
9. muzykoterapia w wymiarze 25 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy ul. Krzyżowa 12 44-200 Rybnik
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o przedstawienie oferty cenowej, na którą składa się jedno
z wymienionych wyżej zajęć o następującej treści:
Zajęcia z ……………. w wymiarze ………godzin w okresie ………………., dla …..dzieci z opinią PPP o potrzebie wczesnego wspomagania
2. Wykonawca posiadający powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym zostaje wyłączony z postępowania.
3. Wykonawca przedstawia ofertę tylko na jedną z wymienionych wyżej usług edukacyjnych.
4. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunków/faktur.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe;
– informacje dotycząca propozycji programu zajęć;
– cenę za godzinę zajęć;
– informację dotyczącą liczby godzin możliwych do zrealizowania w okresie od………………do…………………;
– kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenie wybranych zajęć.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: przedszkole_17_rybnik@op.pl do dnia 17 października 2016 r.
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników zajęć, zmiany liczby godzin.
Dodatkowych informacji udziela mgr Teresa Kubiesa pod numerem telefonu 324227105 oraz adresem email: przedszkole_17_rybnik@op.pl