Archiwum

UWAGA !

UWAGA ! PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZDEJMOWANIA OBUWIA

PRZED WEJŚCIEM DO SAL.

 

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne w przedszkolu

W naszym przedszkolu realizujemy program własny pt. Ziemia rybnicka – moja mała ojczyzna

CEL PROGRAMU:

Poznanie oraz wdrażanie do szacunku i miłości dla swojego miasta i kraju.

Cele ogólne:

– Poznanie historii  Rybnika i Polski.

– Poznanie położenia  Rybnika na mapie Polski.

– Poznanie ciekawych osób i miejsc w Rybniku.

– Wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje.

– Wspieranie rozwoju społecznego dzieci przez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.

– poznanie sławnych ludzi zasłużonych dla miasta.

– poznanie tradycji świątecznych, ludowych, przedszkolnych / Urodziny przedszkola związane z obchodami dnia patrona Jana Brzechwy/.

– dbanie  o środowisko i przyrodę w mieście

Cela szczegółowe:

Dziecko:

– zna położenie Polski,  Rybnika, śląska na mapie,

– wzbogaca swoją wiedzę na temat historii miasta oraz kraju,

– wie, jaką postawę należy przejąć podczas słuchania bądź śpiewania Hymnu Narodowego,

– Zna barwy narodowe, wie jak wygląda godło państwowe,

– zna herb Rybnika,

– poznaje utwory literackie, kulturę, historię miasta,

– zna pojęcie „legenda”,

– poznaje legendy polskie oraz związane ze swoim miastem,

– poznaje okolicę przedszkola i miejsca zamieszkania,

– uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej (muzeum, biblioteka, poczta, straż pożarna itp.),

– spotyka się z zaproszonymi gośćmi i okazuje im szacunek,

– dzieli się zdobytą wiedzą poprzez prace plastyczne,

– zna śląskie  stroje ludowe.

Ewaluacja:

Ewaluacja jest badaniem efektów, jakie przyniesie realizowany program. Pozwala na bieżącą ocenę, czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Jest procesem trudnym, wymagającym czasu i odpowiednich narzędzi.
Do ewaluacji opracowanego programu wykorzystane zostaną swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące prowadzonych zajęć, wycieczek i spacerów oraz ich aktywność podczas zajęć dotyczących tematyki regionalnej. Nie mniej ważne będą informacje zwrotne od rodziców, którzy będą mieli możliwość wyrażenia opinii o realizowanym programie.
Tworzone albumy z fotografiami naszego miasta z pewnością zachęcą rodziców do wspólnych z dzieckiem spacerów po mieście i szukania ciekawych i pięknych miejsc w naszej „małej ojczyźnie.”

 

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE „ PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Przedszkole młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 spośród 7 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

Zadania konkursu „Przedszkole młodych patriotów”:

 1. Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. „Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, nagrań, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole młodych patriotów”, który w okresie od 15.03.2018 r. do 15.06.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

 

Projekt RPO 11.1.2 „Przedszkole równych szans”

Zapytanie ofertowe ( usługi edukacyjnej)

W związku z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika i naszą placówkę Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy                    w Rybniku, planowane jest  zlecenie usług w zakresie następujących zajęć:

 1. rytmika w wymiarze 50 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy ul. Krzyżowa 12 44-200 Rybnik

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o przedstawienie oferty cenowej, na którą składa się jedno  z wymienionych wyżej zajęć o następującej treści:

 Zajęcia z rytmiki w wymiarze 50 godzin w okresie od 20.10.2016r. do 31.10.2017r.,  dla 10 dzieci  z opinią PPP o potrzebie wczesnego wspomagania.

 1. Wykonawca posiadający powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym zostaje wyłączony z postępowania.
 2. Wykonawca przedstawia ofertę tylko na jedną z wybranych wyżej usług edukacyjnych.
 3. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunków/faktur.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe;

– informacje dotycząca propozycji programu zajęć;

cenę za godzinę zajęć;

– informację dotyczącą liczby godzin możliwych do zrealizowania w okresie od 20.10.2016r. do 31.10.2017r.

– kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenie wybranych zajęć.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: przedszkole_17_rybnik@op.pl  do dnia 25 października 2016 r.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników zajęć, zmiany liczby godzin.

Dodatkowych informacji udziela mgr Teresa Kubiesa  pod numerem telefonu 324227105 oraz adresem email: przedszkole_17_rybnik@op.pl .


Zapytanie ofertowe
( usługi edukacyjnej)
W związku z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika i naszą placówkę Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku, planowane jest zlecenie usług w zakresie następujących zajęć:
1. dogoterapia w wymiarze 50 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
2. rytmika w wymiarze 50 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
3. hipoterapia w wymiarze 100 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
4. logopedia w wymiarze 250 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
5. gimnastyka korekcyjna w wymiarze 15 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
6. rehabilitacja ruchowa w wymiarze 15 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
7. integracja sensoryczna w wymiarze 25 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
8. terapia warsztatowa w ramach jednej grupy samopomocowej w wymiarze 20 godzin dla 10 dzieci i rodziców w ramach projektu
9. muzykoterapia w wymiarze 25 godzin dla 10 dzieci w ramach projektu
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy ul. Krzyżowa 12 44-200 Rybnik
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o przedstawienie oferty cenowej, na którą składa się jedno
z wymienionych wyżej zajęć o następującej treści:
Zajęcia z ……………. w wymiarze ………godzin w okresie ………………., dla …..dzieci z opinią PPP o potrzebie wczesnego wspomagania
2. Wykonawca posiadający powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym zostaje wyłączony z postępowania.
3. Wykonawca przedstawia ofertę tylko na jedną z wymienionych wyżej usług edukacyjnych.
4. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunków/faktur.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe;
– informacje dotycząca propozycji programu zajęć;
– cenę za godzinę zajęć;
– informację dotyczącą liczby godzin możliwych do zrealizowania w okresie od………………do…………………;
– kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenie wybranych zajęć.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: przedszkole_17_rybnik@op.pl do dnia 17 października 2016 r.
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników zajęć, zmiany liczby godzin.
Dodatkowych informacji udziela mgr Teresa Kubiesa pod numerem telefonu 324227105 oraz adresem email: przedszkole_17_rybnik@op.pl

UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE

Szanowni Rodzice

Informujemy, iż Uchwałą Rady Rodziców dnia 12.09.2017 zostało wybrane Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA.

Opiekunem ubezpieczenia będzie Pan Damian Grzegorzyca tel. Kom. 533 761 234

Ubezpieczenia dokonują państwo online.

Obowiązkowo należy zastosować kod rabatowy opiekuna: 20093
który daje 10% zniżki na składkę roczną.

Wszelkie zapytania dotyczące powyższego tematu proszę kierować bezpośrednio do Pana Damiana Grzegorzycy.

Informujemy również , że w tym roku nie będzie zawierana żadna umowa ubezpieczenia grupowego. Przedszkole nie będzie pośredniczyć w zbieraniu składek ani administrowaniu listą ubezpieczonych.

Zwracamy uwagę na fakt, że zakupione przez Państwa ubezpieczenie będzie obowiązywać  od następnego dnia po dokonaniu wpłaty.

Prosimy o poinformowanie wychowawców grup czy Państwa dziecko jest ubezpieczone czy nie. Informacja ta jest niezbędna przy organizacji wycieczek.
Instrukcja ubezpieczenia w 5 krokach

1. Przygotuj dane dziecka (lub dzieci), które chcesz ubezpieczyć, wraz z numerem PESEL i wejdź na stronę www.bezpieczny.pl/20093 . Stronę można otworzyć na komputerze lub dowolnym urządzeniu mobilnym (tablet, smartfon)
2. W menu u góry strony wybierz zakładkę DZIECKO, a następnie kliknij w odpowiedni zakres ochrony NNW SZKOLNE lub PRZEDSZKOLNE , aby przejść do szczegółów wybranego ubezpieczenia.
3. Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia, wybierz odpowiedni wariant główny i jeśli zechcesz także opcję dodatkową, poniżej tabeli głównej. Następnie kliknij KUP ONLINE. Jeżeli po raz pierwszy dokonujesz zakupu na stronie bezpieczny.pl, na następnej podstronie wybierz: JESTEM NOWYM KLIENTEM
4. Uzupełnij formularz wpisując dane Ubezpieczającego (Rodzica lub Opiekuna) oraz dane ubezpieczonego dziecka. Pamiętaj, by w odpowiednim miejscu uzupełnić KOD RABATOWY OPIEKUNA 20093. Pamiętaj, że na jednej polisie możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci, nawet jeśli uczęszczają do różnych placówek (w tym celu kliknij przycisk: DODAJ UBEZPIECZONEGO)
5. Po uzupełnieniu wszystkich danych przejdź DALEJ >> przez kolejne kroki. W ostatnim kroku PODSUMOWANIE sprawdź poprawność danych i przejdź do PŁATNOŚCI DOTPAY lub wybierz opcję PŁACĘ PÓŹNIEJ, aby opłacić polisę w dowolnie wybrany przez siebie sposób (przelew, poczta). Po wybraniu sposobu płatności, potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia wraz z pozostałymi dokumentami zostanie przesłane na Twój adres email.